این کالا فابریکی شرکتی و مورد استفاده در خط خودروساز میباشد